Jarný šprint
Dúfame, že ste začali ladiť formu, do štartu zostáva už len necelých 30 dní :-)
. . .

registrácia na športové podujatie

súhlas so spracovaním osobných údajov

Informácia o spracovávaní osobných údajov v informačnom systéme JARNYSPRINT.SK

Informácia o spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb podľa § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“).

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a a ako môžete uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom informačného systému JARNYSPRINT.SK je
beer inside team, o. z., T. G. Masaryka 16/34, Bystrička, 038 04 | IČO: 42071682 | e-mail: jarnysprint(zavináč)jarnysprint.sk.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracovávaním osobných údajov sú Ľubomír Žubor | e-mail: jarnysprint(zavináč)jarnysprint.sk.

Účel spracovávania osobných údajov a právny základ spracovávania

Účelom spracovávania osobných údajov je zabezpečenie účasti dotknutej osoby účasti na športovom podujatí na základe jej dobrovoľného súhlasu. Osobné údaje sa spracovávajú na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa § 13, ods. 1, písm. a) zákona a článku 6, ods. 1, písm. a) nariadenia, ktorý sa udeľuje pre účely zasielania informačných e-mailov týkajúcich sa organizácie športového podujatia, zverejnenia časti osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub) v prehľade prihlásených účastníkov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch, v elektronickej forme na webovej stránke pretekov a zverejnenia fotografií z pretekov na webovej stránke podujatia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracovávanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracovávaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, sú účastníci športového podujatia.

Osobné údaje sa spracovávajú v rozsahu meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja osobných údajov

Osobné údaje sú prevádzkovateľovi poskytované priamo dotknutou osobou, alebo jej zákonným zástupcom (osobne, e-mailom, telefonicky alebo cez webovú stránku prevádzkovateľa).

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac 7 dní po vyhodnotení športového podujatia. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, kategória, mesto/klub prevádzkovateľ zverejňuje po dobu 15 rokov odo dňa vyhodnotenia športového podujatia prostredníctvom svojej webovej stránky.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracovávané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracovávania osobných údajov, právo namietať voči spracovávaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade, ak prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu jarnysprint(zavináč)jarnysprint.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe výslovného súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutá osoba zahrnutá do štartovej listiny športového podujatia.


 

partneri podujatia

QUICK SPORT

Bystrička

beer inside team

Attack, s.r.o.

NSK Servis, s.r.o.

Nutrend

Rector Slovakia

TECHNIK

BRAMAPO

DEK

ABUS

ROTARY CLUB MARTIN

Únia Žien Slovenska

mediálni partneri

Bikepoint

mtbiker.sk

partnerské stránky

cyklistimt


facebook


posledná aktualizácia: 22.03.2023